"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Belastbaarheidsonderzoek bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

SOLK
Er is sprake van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) als lichamelijke klachten langer dan enkele weken duren en er bij adequaat medisch onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. SOLK-problematiek kent veel verschillende uitingsvormen en is uitgesproken multifactorieel bepaald.

De klachten kunnen zeer langdurig en ernstig van aard zijn, het leidt vaak tot verminderen van functioneren en levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan frequent en langdurig ziekteverzuim. Naar schatting speelt ernstige SOLK een rol bij 15% van het langdurig verzuim. Het feit dat er voor de klachten geen bevredigende verklaring wordt gevonden kan leiden tot afwisselende emoties van machteloosheid en ergernis, zowel bij de werknemer als bij de andere partijen die bij re-integratie betrokken zijn. Het is van belang om te erkennen dat SOLK een forse lijdensdruk met zich mee kan brengen; het lijden aan een onbegrepen ziekte kan even groot zijn als dat van een erkende ziekte.

Het opstellen van de belastbaarheid voor mensen met SOLK is maatwerk. Voordat er gesteld kan worden dat er sprake is van SOLK moeten somatische en psychiatrische verklaringen worden uitgesloten. Ook moeten de verschillende klachtendimensies worden onderzocht om een inschatting te maken van de ernst van SOLK, en daarmee ook de belastbaarheid van de werknemer. De verschillende klachtendimensies behelzen de somatische, cognitieve, emotionele, gedragsmatige en sociale dimensies. Het is tevens van belang om na te gaan wat onderhoudende en prognostisch ongunstige factoren zijn. Sociale factoren zoals bepaalde situaties op het werk bepalen vaak een groot deel van de ziektelast.

Wanneer inzetten?
Somatische klachten waarbij een duidelijke oorzaak ontbreekt zijn lastig te beoordelen voor de bedrijfs- en verzekeringsarts. De klachten en problematiek rondom SOLK leiden mede daarom vaak tot langdurig ziekteverzuim, een stagnerend herstelverloop of vertraging in re-integratie. Voor succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid is het van belang een volledig beeld te schetsen van de belastbaarheid van een werknemer, met de bijbehorende belemmerende en bevorderende factoren. Het speciaal ontwikkelde onderzoekstraject voor werknemers met SOLK stelt dit als doel.

Inhoud belastbaarheidsonderzoek
De zogeheten SOLK poli kan ingezet worden om een volledig belastbaarheidsprofiel op te stellen bij werknemers die kampen met ziekteverzuim op basis van SOLK. Het onderzoekstraject start met een uitgebreide anamnese, uitgevoerd door een arts voor arbeid en gezondheid. Vervolgens is er binnen de het onderzoekstraject ruimte om verschillende onderzoeken in te zetten, zodat uiteindelijk gekomen kan worden tot een volledig belastbaarheidsprofiel. Een internist wordt ingezet om een tot dan toe niet onderkende somatische oorzaak voor de klachten aan te tonen, dan wel uit te sluiten. De internist zal hiervoor, naast anamnese en lichamelijk onderzoek, ook bloedonderzoek inzetten. Tevens worden inspanningstesten, coping- en neuropsychologisch onderzoek ingezet. Middels deze onderzoeken wordt een inschatting gemaakt van het functioneren van cliënt en of er in stand houdende en prognostisch ongunstige factoren zijn die aandacht behoeven. Zo nodig kan de arts voor arbeid en gezondheid andere specifieke medisch specialistische onderzoeken inzetten, om een potentieel onderliggend somatisch probleem nader te onderzoeken. Te denken valt hierbij aan een longarts, cardioloog of neuroloog. Als er geen somatische oorzaak gevonden wordt voor de klachten dan zal er nagegaan worden of er een psychiatrische stoornis ten grondslag ligt aan de klachten. Hiervoor wordt een psychiater ingezet. De potentiële bouwstenen van het onderzoek staan hieronder weergegeven. Met bovenstaande aanpak wordt het diagnostisch stappenplan voor SOLK gevolgd zoals deze in multidisciplinaire richtlijnen beschreven staat. Met behulp van dit onderzoekstraject kunnen de mogelijkheden en beperkingen in alle rubrieken van de Functionele Mogelijkheden Lijst worden onderbouwd. Tevens zullen er waar mogelijk adviezen over aanvullende behandelingen en belastbaarheidsverhogende interventies opgesteld worden. Dit alles ter bevordering van een succesvolle re-integratie en duurzame inzetbaarheid.

Belastbaarheidsonderzoek bij Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten

Afstemming over verwijzing naar Ergatis
Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een verwijzing.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.