"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van de KNMG

Bezwaar of beroep tegen beslissing UWV

Wat is het verschil tussen bezwaar en beroep?
Indien een werkgever of werknemer het niet eens is met een beslissing van het UWV dan kunnen zij daar bezwaar tegen aantekenen. Dit vindt plaats bij het UWV zelf. Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard kan vervolgens beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Indien het beroep wordt afgewezen kan tot slot nog hoger beroep worden aangetekend bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De Centrale Raad van Beroep is de hoogste nationale rechter in zaken betreffende de sociale verzekeringswetgeving. Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over beslissingen op grond van de sociale verzekeringswetgeving kan alleen beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad wegens schending of verkeerde toepassing van de regels over het begrip verzekerde en van de regeling over het begrip loon. Andere klachten kunnen niet tot cassatie leiden.

Tegen welke beslissingen van het UWV kan bezwaar worden aangetekend?
In alle beschikkingen die het UWV afgeeft staat vermeld of en zo ja binnen welke termijn bezwaar kan worden aangetekend. In de praktijk wordt meestal bezwaar aangetekend tegen opgelegde loonsancties en vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentages (bijv. 80-100 WGA i.p.v. IVA).

Hoe gaat een bezwaarprocedure in zijn werk?
Na ontvangst van de beschikking van het UWV dient binnen zes weken na dagtekening van de beschikking bezwaar te worden aangetekend. Meestal wordt een pro-forma bezwaarschrift ingediend met voorlopige gronden van bezwaar en een verzoek tot uitstel voor aanvulling en onderbouwing van het bezwaar. Na indiening van het bezwaarschrift biedt het UWV de mogelijkheid om het bezwaar toe te lichten tijdens een hoorzitting. Dit is niet verplicht en in de praktijk alleen zinvol indien een persoonlijke presentatie van feiten en omstandigheden meerwaarde heeft, of indien er nieuwe feiten uit nader onderzoek blijken die een aanvulling geven op het reeds ingediende bezwaarschrift. Na ontvangst van het bezwaarschrift dient het UWV binnen 13 weken uitspraak te doen. Deze termijn kan verlengd worden tot 17 weken indien het UWV aanvullend onderzoek instelt.

Op welke wijze ondersteunt Ergatis bij bezwaar tegen het UWV?
Ergatis begeleidt de bezwaarprocedure van begin tot eind. Dit start met een pro-forma bezwaarschrift van Ergatis dat door de werkgever wordt ingediend bij het UWV. In het pro-forma bezwaarschrift wordt een verzekeringsarts van Ergatis als arts-gemachtigde en contactpersoon namens de werkgever aangewezen, en wordt het UWV verzocht om de stukken waarop de beslissing is gebaseerd beschikbaar te stellen aan Ergatis. Vervolgens voert Ergatis een verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige dossierbeoordeling uit om na te gaan of het doorzetten van bezwaar kansrijk is. Indien bezwaar kansrijk wordt geacht, wordt een aanvullend bezwaarschrift opgesteld met de gronden van bezwaar en een uitgebreide rapportage met de verzekeringsgeneeskundige en/of -arbeidsdeskundige onderbouwing van het bezwaar. Op indicatie en indien de belangen van werknemer en werkgever parallel lopen (bijvoorbeeld bij een afgewezen IVA-aanvraag), kan nader medisch specialistisch en/of belastbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd om het bezwaar kracht bij te zetten.
Ergatis ondersteunt de werkgever tijdens een eventuele hoorzitting bij het UWV (indien daarvoor wordt gekozen). Na ontvangst van de beslissing van het UWV op het bezwaar, beoordeelt Ergatis de uitslag en wordt zonodig geadviseerd over het aantekenen van beroep hij de rechtbank. Desgewenst ondersteunt Ergatis ook bij de beroepsprocedure.

Welke andere diensten levert Ergatis op het gebied van bezwaar en beroep?
Voor gespecialiseerde opdrachtgevers zoals verzekeraars, advocaten en arbodiensten levert Ergatis desgevraagd alleen medisch onderzoek of medische argumentatie ter onderbouwing van een bezwaar of beroep. In deze gevallen voert de opdrachtgever zelf regie en functioneert Ergatis niet als arts-gemachtigde.
Daarnaast wordt Ergatis als gerechtelijk deskundige ingeschakeld door rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep (CRvB). In deze gevallen fungeert de rechter als opdrachtgever van Ergatis.

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte voor een objectieve beoordeling en onderbouwing van bezwaar of beroep tegen het UWV.

Dienstenoverzicht

De dienstverlening van Ergatis bestaat uit de volgende arbeidsgerelateerde medische expertises: Arbeidsgeneeskundige diagnostiek van gezondheidsklachten Dit product wordt ingezet voor de aanpak van problematisch ...

Meer informatie

Over ons

Ergatis is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Arbeid en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.