"We maken altijd de vertaalslag naar werk en benutting van arbeidsmogelijkheden"Kernwaarde van Ergatis

Feedback en klachten

Ergatis streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening aan cliënten, verwijzers en opdrachtgevers.

Indien u naar aanleiding van uw ervaring met Ergatis suggesties heeft waardoor wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, dan horen wij dit graag. U kunt dit het beste bespreken met uw contactpersoon van Ergatis of een mail sturen naar feedback@ergatis.nl

Wij ontvangen uw feedback natuurlijk ook graag indien u ons een compliment wilt maken. Bijvoorbeeld over het verloop van het onderzoekstraject, de persoonlijke benadering door de arts en specialist of het uiteindelijke advies. Een selectie van eerdere reacties vindt u als testimonial op onze website.

Klachten
Indien u niet geheel tevreden bent over onze dienstverlening en daarover een klacht wilt indienen, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons. Geef s.v.p. duidelijk aan op welke feiten en omstandigheden uw klacht berust en wat het doel is dat u nastreeft met het indienen van uw klacht. U kunt uw brief richten aan de directie en mailen naar klachten@ergatis.nl of per post versturen naar ons hoofdkantoor:

Ergatis B.V.
T.a.v. Directie
Keizer Karelplein 32F
6511 NH Nijmegen

Wij verzoeken u een eventuele klacht uiterlijk binnen vier weken na afronding van het onderzoekstraject kenbaar te maken aan ons. Overschrijding van deze termijn heeft niet-ontvankelijkheid tot gevolg, behoudens bijzondere, in de klacht te vermelden omstandigheden ter beoordeling van de directie.

De afhandeling van uw klacht verloopt als volgt:

  • Na ontvangst van uw klacht sturen wij u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • Uw klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris die daarvoor zo nodig contact zal opnemen met alle betrokkenen.
  • Op basis van de verzamelde informatie ontvangt u van ons een schriftelijk antwoord op uw klacht.
  • Indien uw klacht gegrond is zullen wij in ons antwoord tevens aangeven welke verbeteracties wij treffen naar aanleiding van uw klacht.
  • Indien wij uw klacht ongegrond achten en u het daar niet mee eens bent, of indien u bij ons aan het verkeerde adres bent, zullen wij u zo goed mogelijk doorverwijzen naar de juiste instantie(s) om uw klacht voor te leggen.
  • Klachten worden doorgaans binnen vier weken door ons afgehandeld.

Indien u ontevreden bent over de klachtafhandeling door Ergatis, kunt u binnen vier weken uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke externe klachtencommissie. Klik hier voor meer informatie.

Kernwaarden

Ergatis is objectief, betrouwbaar en servicegericht. We hanteren een objectieve en integrale benadering van gezondheidsklachten We maken altijd de vertaalslag naar arbeidsmogelijkheden We onderhouden laagdrempelige en ...

Meer informatie

Ervaringen

Hierbij stem ik in met het verstrekken van de conclusiebrief aan mijn werkgever en het verstrekken van de FML aan mijn bedrijfsarts. Ook wil ik aangeven dat de arts eea wederom uitstekend heeft verwoord en ...

Meer informatie

De website www.ergatis.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.