Privacyverklaring

Ergatis respecteert de privacy van haar cliënten. Alle informatie die aan Ergatis beschikbaar wordt gesteld, wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel.

De gegevensverwerking van Ergatis is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer m1506346.

Ergatis heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om haar gegevensverwerking te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Een en ander wordt beheerst door middel van een informatiebeveiligingsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO 27001 en NEN 7510.

Personeel heeft een privacyverklaring getekend om de privacy van cliënten van Ergatis te respecteren en informatie over cliënten vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend in overeenstemming met het aangegeven doel en conform de instructies van de directie. Hiervoor heeft Ergatis een Gedragscode Privacy en Informatiebeveiliging ontwikkeld.

Alle artsen voor arbeid en gezondheid van Ergatis zijn geregistreerd als bedrijfs- of verzekeringsarts in het specialistenregister voor sociaal geneeskundigen zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, en werken volgens binnen de beroepsgroep algemeen aanvaarde professionele richtlijnen.

Cliënten worden vooraf geïnformeerd over de werkwijze van het onderzoek en vullen een toestemmingsverklaring in waarmee zij instemmen met het onderzoek, de verwerking van hun persoonsgegevens en uitwisseling van medische informatie tussen Ergatis, verwijzend/behandelend arts(en) en te raadplegen medisch specialist(en)/deskundige(n).

Cliënten ontvangen na afloop van hun onderzoek een afschrift van de conclusies en een belastbaarheidsprofiel (FML). Daarnaast hebben cliënten recht op inzage in de medische rapportages die Ergatis opstelt, en de mogelijkheid om in de rapportage persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen, indien deze feitelijk onjuist zijn of niet relevant voor het doel van het onderzoek. Cliënten hebben het recht om rapportage van het onderzoek te blokkeren, indien het onderzoek niet is uitgevoerd in het kader van een verplicht contact in opdracht van de werkgever of een uitkeringsinstantie.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, is een aparte voorlichtingspagina gemaakt op deze website. Hierin is onder meer opgenomen welke persoonsgegevens Ergatis verwerkt van cliënten, op welke rechtsgrond en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verwerkt, met wie de persoonsgegevens worden gedeeld en hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard.

Benieuwd wat Ergatis voor je kan betekenen?

Neem contact op met Ergatis om meer te weten te komen over hoe we je kunnen helpen of meld een werknemer direct aan via ons aanmeldformulier.